Regulamin

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Regulamin korzystania z serwisu kursyzangielskiego.pl oraz platformy kursowejhttps://kursy.kursyzangielskiego.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://kursyzangielskiego.pl i platformy kursowej https://kursy.kursyzangielskiego.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Definicje

 1. Great Way School – właściciel i administrator Serwisu, firma Great Way School Katarzyna Wojciechowska, ul. Wiosenna 3 m 131 03-749. Warszawa, NIP: 1231028565; REGON: 369422413; dane kontaktowe: tel.: +48 500-194-111, adres e-mail: kontakt@kursyzangielskiego.pl.
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to https://kursyzangielskiego.pl oraz platforma kursowa https://kursy.kursyzangielskiego.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Autor – firma Great Way School Katarzyna Wojciechowska, ul. ul. Wiosenna 3 m 131 03-749. Warszawa, NIP: 1231028565; dane kontaktowe: tel.: +48 500-194-111, adres e-mail: kontakt@kursyzangielskiego.pl.
 5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 8. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Great Way School Katarzyna Wojciechowska  zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Wymagania techniczne

 1. Do skorzystania z Serwisu potrzebne są:
 2. a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 3. b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 4. c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 5. d) aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf– w przypadku udostępnienia możliwości pobierania takich plików z poziomu Serwisu.
 6. Administrator Serwisu zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 7. Administrator Serwisu podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Składanie i realizacja zamówień

1.Zakupu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
 2. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 365 dni lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
 3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Great Way School Katarzyna Wojciechowska należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich  i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.
 1. Klient zgadza się na natychmiastowe dostarczenie zamawianych treści cyfrowych, w ten sposób tracąc prawo do odstąpienia od Umowy.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

1.Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Great Way School Katarzyna Wojciechowska może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 5. Wyniki i rezultaty demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Great Way School Katarzyna Wojciechowska, https://kursyzangielskiego.plhttps://kursy.kursyzangielskiego.pl są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i szkoleń w serwisie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki. Indywidualne wyniki zawsze będą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności, etyki pracy, umiejętności i doświadczenia, poziomu motywacji, staranności w stosowaniu kursów oraz innych czynników.
 6. Kursy w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za działania Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Użytkownik zgadza się, że Kursy w serwisie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z produktów i usług firmy Great Way School Katarzyna Wojciechowska
 7. Kursy w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii ani leczenia.

Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@kursyzangielskiego.pl
 2. Great Way School Katarzyna Wojciechowska rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Great Way School Katarzyna Wojciechowska poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Great Way School Katarzyna Wojciechowska z reklamacją.
 4. Great Way School Katarzyna Wojciechowska blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Great Way School Katarzyna Wojciechowska udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Great Way School Katarzyna Wojciechowska zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Great Way School Katarzyna Wojciechowska, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

6a. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów

reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres: kontakt@kursyzangielskiego.com w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Great Way School Katarzyna Wojciechowska mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Great Way School Katarzyna Wojciechowska poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. Great Way School Katarzyna Wojciechowska zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.
 3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Great Way School Katarzyna Wojciechowska nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 2. Great Way School Katarzyna Wojciechowska nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. Great Way School Katarzyna Wojciechowska– o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Great Way School Katarzyna Wojciechowska i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Great Way School Katarzyna Wojciechowska zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Great Way School Katarzyna Wojciechowska
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://kursyzangielskiego.pl/wp-content/uploads/2019/04/hero_books.png

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image